فرم زیر را جهت عضویت در تشکل دختران زهرایی تکمیل نمایید.


لطفا حتما از کاراکتر های فارسی استفاده شود
لطفا حتما از کاراکتر های فارسی استفاده شود
لطفا حتما از کاراکتر های فارسی استفاده شود ، در غیر این صورت هیچگونه مسئولیتی در قبال صدور کارت پرسنلی و ثبت نام در سفرها و برنامه های کانون وجود نخواهد داشت

اطلاعات شخصی

تحصیلی - ارتباطی